Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   werkvelden | AIT werkvelden | jeugdhulpverlening | AMW | (jeugd)gezondheidszorg | GGZ | gehandicaptenzorg | thuiszorg | school VIB | logopedie | kinderopvang | adoptiezorg | geÔntegreerd werken

AIT werkvelden

 

AIT is een zogenaamde ‘netwerkorganisatie’, waarbij een klein landelijk bureau samenwerkt met een kring actieve AIT-steunpunten in het land die de (bij) scholing verzorgen. Samen onderhouden we contacten met meer dan 400 instellingen en 2200 professionals die ( varianten van) VHT en VIB benutten in de begeleiding en hulp die zij bieden. De zorg voor jeugd is in Nederland van hoog niveau en kent veel gespecialiseerde medewerkers en organisaties. Voordeel is de hoge kwaliteit en de diversiteit van het aanbod; nadeel is dat hulp en ondersteuning in de zorg voor jeugd op dit moment vanuit 10 verschillende werkvelden wordt gerealiseerd. Ieder werkveld kent zijn eigen protocollen en procedures. Iedere instelling werkt vanuit eigen visie en doelstellingen. Samenwerking tot stand brengen ‘rondom’ 1 gezin of 1 kind/ cliënt gaat dan ook niet gemakkelijk en kost inspanning en tijd. De kosten van deze hoge mate van specialisatie zijn hoog. Al meer dan 20 jaar streeft de overheid ernaar dat hulp bij opvoedingsproblemen zo snel mogelijk, zo effectief mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis gegeven kan worden. De CJG-vorming en de transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten moet hieraan bijdragen. AIT ontwikkelt voorstellen om deze transitie te doen slagen, waarbij kwaliteiten van ervaren en succesvolle professionals behouden blijven en benut kunnen worden in de nieuwe lokale samenwerkingsverbanden. AIT zet gelijktijdig in op het hoog houden van de kwaliteit van het huidige aanbod VHT-VIB, dat voor het grootste deel nog per werkveld is georganiseerd en het meebouwen aan de nieuwe vormen van Integrale Zorg i.s.m. de ‘gebruikers’ in het land van VHT-VIB.

 

terug | naar boven


Jeugdhulpverlening

 

In deze sector wordt VIB ingezet ter verhoging van de kwaliteit van:

 

Ambulante zorg

Naast het bieden van ondersteuning thuis middels (video-)hometraining kan de kwaliteit van de contacten die maatschappelijk werkers en (ambulant) hulpverleners hebben met ouders en jongeren worden verhoogd door het gericht terugkijken van video-opnames van deze contacten. Duidelijk is geworden dat naarmate ouders en jongeren zelf minder overlegvaardigheden in huis hebben, het voor de maatschappelijk werker ook moeilijker is om zelf adequaat leiding te blijven geven aan het contact. Het betreft meestal cliënten waarbij het juist noodzakelijk is om hen overlegvaardigheden te leren, zowel ten behoeve van het contact met hun eigen kinderen als ten behoeve van contacten in hun naaste omgeving (school, gezondheidszorg etc.) Ook preventief, vanuit steunpunten opvoeding, biedt een video-opname van het contact tussen ouders en hun kinderen een goed referentiepunt voor advies of verwijzing.

 

Dagbehandeling en residentiŽle zorg

In kunstmatig samengestelde groepen kinderen, elk met hun eigen problemen en problematische achtergrond, is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen/jongeren op prettige wijze met elkaar en met de leiding communiceren. Feedback middels video-beelden geeft helder zicht of de pedagogisch medewerker weet hoe contact te maken met de individuele kinderen en positief leiding te geven aan de groep. Bekrachtiging van wat goed gaat is evenzeer belangrijk als het trainen van ontbrekende vaardigheden. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de pedagogische omgang wordt VIB ook ingezet om te komen tot een zorgvuldige en constructieve benadering bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

 

Pleegzorg

Ook pleegouders (opvangouders, projectouders, pleegouders, gezinshuisouders, en ouders actief in het kader van therapeutische gezinsverpleging) kunnen veel houvast ontlenen en op goede ideeën komen aan de hand van het samen met de begeleider bekijken van beelden van de dagelijkse omgang tussen henzelf, eigen kinderen en pleegkinderen. Aan bod komen van de eigen kinderen is aandachtspunt naast de specifieke aandacht welke het pleegkind nodig heeft.

 

Diagnostiek

Alhoewel video-interactiebegeleiding zich allereerst richt op het zichtbaar maken van goed contact en positief leiding geven door volwassenen in de alledaagse opvoedingssituatie, is het mogelijk de video-beelden ook te benutten voor handelingsgerichte diagnostiek. Dit vereist de nodige ervaring en een passende scholing van de video-interactiebegeleider. Deze vaardigheid wordt meestal op stafniveau ingeoefend. Essentiëel is dat deze diagnostiek wordt ingezet om te komen tot een dynamisch en concreet handelingsplan, waarbij protectieve factoren versterkt worden en risicofactoren verminderd.

 

terug | naar boven


AMW

 

De inzet van VHT vanuit AMW instellingen is met name gebeurd in regio’s waar het AMW ook een duidelijke jeugdhulpverleningstaak heeft. Met name in de grote steden ligt de taakverdeling anders.

Naast inzet van VHT bij opvoedingsproblemen wordt VIB ook in toenemende mate benut bij het voeren van individuele-, partner- en gezinsgesprekken en bij echtscheidingsbemiddeling.

 

terug | naar boven


Jeugdgezondheidszorg

 

Ouder en Kindzorg

VIB wordt benut ter bevordering van een goede communicatie tijdens het consult op het consultatiebureau van de consultatiebureau-arts en wijkverpleegkundige. Een veelgebruikt protocol t.b.v. monitoren van (mogelijke) problemen in de opvoeding binnen de JGZ is het DMO-protocol. De gespreksvoering wordt getraind m.b.v. VIB. Meer informatie vindt u op www.dmo-protocol.nl.
Daarnaast zetten de wijkverpleegkundigen kortdurende video-hometraining in tijdens hun huisbezoeken die ze maken in het kader van pedagogische ondersteuning in de thuissituatie. K-VHT wordt vaak benut om ouders met een huilbaby te helpen weer contact te krijgen met hun kind en de baby aandachtig te maken voor zijn omgeving.
K-VHT is beschreven in de ‘Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen’ door Marij Eliëns i.s.m. Bert Prinsen. De werkwijze is opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJi.
Een aangepaste vorm van K-VHT is onderdeel van ‘Voorzorg’, een preventieprogramma voor (aanstaande) ouders in risicovolle omstandigheden.

 

Gezondheidszorg / Ziekenhuizen

Kwetsbare kinderen kunnen in hun eerste levensjaren in behandeling zijn bij het ziekenhuis om diverse redenen:

- door vroeggeboorte verpleegd worden op de afdeling neonatologie.
VIB kan ouders ondersteunen in het contact maken met hun couveusekindje en kan artsen en verpleegkundigen stimuleren om zowel bij de verzorging als bij het medisch handelen de basiscommunicatie te benutten om de vroeggeborene te ontspannen en stress zo veel mogelijk te verminderen;
- door psychosomatische klachten, welke gerelateerd zijn aan stress in de thuissituatie, verpleegd worden op de kinderafdeling. VIB in het ziekenhuis kan ouders ondersteunen weer ontspannen contact te gaan maken met hun kind en de initiatieven van hun kind te gaan zien en begrijpen;
- door ernstige ziekte kunnen kinderen geruime tijd verpleegd zijn in het ziekenhuis. Ouders kunnen een extra steuntje nodig hebben als hun kind weer thuiskomt om positief leiding te kunnen geven aan het contact (ook met broertjes en zusjes) en de ontwikkeling (vaak is er een ontwikkelingsachterstand opgetreden).

 

terug | naar boven


GGZ

 

Een aantal Riagg's heeft in hun hulpaanbod aan GGZ cliënten met opvoedingsproblemen gebruik gemaakt van de VHT methodiek. De VHT wordt ingezet bij het bieden van praktische ondersteuning thuis. Ook wordt de micro-analyse van de communicatie gebruikt om af te stemmen aangaande de diagnostiek.

 

terug | naar boven


Gehandicaptenzorg

 

Op veel plaatsen in het land is al gedurende langere tijd ervaring opgedaan met het toepassen van VHT en VIB in de gehandicaptenzorg. VHT wordt ingezet ter ondersteuning van ouders en kinderen thuis, waarbij bij de kinderen altijd sprake is van een lichamelijke en/of geestelijke handicap terwijl dit soms bij de ouders ook in zekere mate het geval is. Deze diensten worden aangeboden vanuit multi-functionele organisaties voor gehandicaptenzorg of vanuit MEE. Video-interactiebegeleiding wordt daarnaast ingezet ter bevordering van een goed omgangsklimaat op groepen voor daghulp of dagactiviteitencentra, residentiŽle leefgroepen, pleegzorg en begeleid wonen. Met name bij communicatief gehandicapten (o.a. doven en verstandelijk gehandicapten) maakt het een wereld van verschil of communicatie tot stand kan komen of niet. Eerst rustig contact maken met de gehandicapte volwassene, kind of jongere, benoemen waar de cliŽnt mee bezig is en benoemen wat jezelf doet of wilt gaan doen is nodig om elkaar te kunnen volgen. Het geven van voldoende reactietijd is voorwaarde voor de gehandicapte medemens om tot inbreng te kunnen komen. Ontvangstbevestiging is vervolgens noodzakelijk om verdere ontwikkeling in gang te zetten.

 

terug | naar boven


Thuiszorg

 

Ouder en Kindzorg

VIB wordt benut ter bevordering van een goede communicatie tijdens het consult op het consultatiebureau van de consultatiebureau-arts en wijkverpleegkundige. Daarnaast zetten de wijkverpleegkundigen kortdurende video-hometraining in tijdens hun huisbezoeken die ze maken in het kader van pedagogische ondersteuning in de thuissituatie. VIB wordt vaak benut om ouders met een huilbaby te helpen weer contact te krijgen met hun kind en de baby aandachtig te maken voor zijn omgeving.

 

Gespecialiseerde Gezinszorg

Daar waar de vraag ligt bij het ondersteunen van de opvoeding in de thuissituatie is video-hometraining een concrete werkwijze, die goed inpasbaar is in de taakstelling van de GGV. Video-opnames van het gezinsfunctioneren en de hulpverlening door de GGV, worden gebruikt als professionalisering en ter vergemakkelijking van de afstemming met andere bij de hulp betrokken hulpverleners.

 

Ouderenzorg

Binnen de Thuiszorg is in toenemende mate interesse voor het benutten van VIB in de begeleiding van dementerenden en hun partners. Bij start van de hulp anticipeert de partner meestal nog op het "oude beeld" van zijn/haar levensgezel. Dit leidt tot overvragen van de dementerende en tot herhaalde teleurstelling bij de partner. Middels video worden de huidige initiatieven van de dementerende zichtbaar gemaakt en wordt de partner geholpen hierop af te stemmen.

 

terug | naar boven


School VIB

 

Met name vanuit de jeugdhulpverlening wordt contact gelegd met de school indien de ambulant hulpverlener via de ouders verneemt dat er problemen zijn met de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.

Het contact met school komt dan voort uit de wens te komen tot een goede afstemming met school aangaande de hulp aan kind en gezin.

Regelmatig worden daarbij ook opnames gemaakt in de klas, die teruggekeken worden met de leerkracht. De initiatieven van het kind - ten aanzien van de leerkracht, andere kinderen en leerstof - staan daarbij centraal, evenals het contact leerkracht-kind en de wijze van leidinggeven door de leerkracht. Het bespreken van deze opnames slaat vaak een brug tussen het gedrag van het kind op school en de situatie thuis en leidt meestal tot afstemming van de ondersteuning door school en hulpverlener.

In de cliëntgebonden School-VIB brengt de video-hometrainer expertise in ten aanzien van de communicatie, het zichtbaar maken van de initiatieven van het kind en de mogelijkheden van de leerkracht om hierop af te stemmen.

Er is ook een vorm van School-VIB ontwikkeld vanuit 3 nascholingsinstituten voor het speciaal onderwijs, deze verzorgen bijscholing ten aanzien van een volledig schoolteam. In deze School-VIB krijgt naast de communicatie en het leidinggeven ook de didactiek en schoolorganisatie aandacht.

 

terug | naar boven


Logopedie

 

In beeld is te zien dat veel kinderen die verwezen worden naar logopedie een minder vitaal verlopende ontwikkeling hebben. Over het algemeen zijn het kwetsbare kinderen, die ontwikkelingsproblemen hebben op meerdere terreinen. Dit kan te maken hebben zowel met een eigen kwetsbaarheid, als met omgevingsfactoren zoals stress in de thuissituatie. In het algemeen gesproken zijn veel kinderen afhankelijk van een omgeving die extra geruststellend en uitnodigend is, om tot ontwikkelingsinitiatieven te kunnen komen. De VIB-begeleiding biedt enerzijds een goede aanvulling op de meer technische oefeningen uit de logopediepraktijk; anderzijds helpt VIB om de technische oefeningen gemakkelijker te laten slagen. Voor een aantal ouders is het belangrijk om zelf meer taal te gaan gebruiken in de opvoeding en aansluitend positief leiding te gaan geven in de gezinssituatie.

Indien dit leerproces gemakkelijk meegenomen kan worden in de VIB-begeleiding op de praktijk, kan de logopedist dit zelf aanbieden. Indien intensiever hulpverlening geïndiceerd is, kan verwezen worden naar video-hometraining in aansluiting op, of als tussenstap in de logopedie.

Binnen VIB-Logopedie is een combinatie gemaakt met het Hahnen taalontwikkelingsprogramma. AIT werkt samen met de opleiding VIB-L op Fontys; de docenten participeren in het AIT-nascholingsprogramma voor professionals die actief zijn in de begeleiding van kinderen met spraak-taal problemen.

 

terug | naar boven


Kinderopvang

 

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, naschoolse opvang

VIB is een effectief scholingsinstrument voor werkers in de kinderopvang, het biedt een positief referentiekader zowel voor het individueel afstemmen op de kinderen als ten aanzien van het leiding geven aan de groep.

De kinderopvang wordt geconfronteerd met steeds hogere eisen vanuit de samenleving ten aanzien van de kwaliteit van de opvang (vanuit ouders en bedrijven) en heeft voor een deel te maken met werkers die zich nog moeten ontwikkelen. Ook wordt de kinderopvang in toenemende mate belast doordat zij wordt benut om opvang te bieden aan kinderen uit gezinnen met veel opvoedingsproblemen. Door de opvang in het kinderdagverblijf hopen de ouders het thuis net aan te kunnen met hun kinderen.

Op kinder-opvang-plus projecten wordt een hulpverleningsaanbod en professionele begeleiding gecombineerd met de reguliere opvangtaak. De VIB wordt dan meestal door de begeleidende professional uitgevoerd.

VIB in de Kinderopvang is opgenomen in de Databank Methodieken Pedagogische kwaliteit van het NJi. Effectonderzoek heeft de effectiviteit van de methode aangetoond.

Werkontwikkeling;  digitale handleiding voor de kinderopvang; VIB & VVE, Alert4you (samenwerking tussen Kinderopvang en Jeugdzorg t.b.v. kwetsbare kinderen op de Kinderopvang).

 

terug | naar boven


Adoptiezorg

 

Voor professionals in de adoptiezorg

Adoptieouders worden over het algemeen goed voorbereid op de komst van hun kind. Wanneer het kind daadwerkelijk in het adoptiegezin woont, kunnen er echter tochvragen en onzekerheden rijzen. Adoptiekinderen hebben altijd een geschiedenis achter de rug, met meerdere verlieservaringen en vaak ook verwaarlozing. Het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie verloopt niet altijd vanzelfsprekend.

Om een goede band met elkaar te krijgen is het belangrijk dat het adoptiekind zich veilig gaat voelen, vertrouwen in de adoptieouders krijgt en (weer) vertrouwen in zichzelf.
Hiervoor is het nodig dat het kind ervaart dat het door de ouders wordt gezien en begrepen (sensitiviteit) en dat de ouders adequaat  reageren, aansluitend bij de behoeftes van hun kind (responsiviteit).
Het gedrag dat het adoptiekind laat zien, geeft echter niet altijd weer hoe het zich werkelijk voelt en geeft ook niet altijd aan wat het nodig heeft. Door eerdere negatieve ervaringen of uit angst dat de relatie weer verbroken zal worden, kan het bijvoorbeeld lijken alsof een kind niet meer gesteld is op contact. Dit kan het opbouwen van een veilige relatie bemoeilijken.

Video-interactiebegeleiding helpt adoptieouders bij het proces van wennen en hechten. Voor het ontwikkelen van sensitiviteit en responsiviteit bij (adoptie)ouders is de video een krachtig hulpmiddel. De videocamera registreert zowel het verbale als het non-verbale gedrag van ouders en kind(eren), ook gedrag dat men niet zo snel opmerkt in de drukte van alledag. Het samen met de begeleider kijken naar de beelden kan adoptieouders helpen de (gehechtheid)signalen van hun kind gemakkelijker te herkennen en beter te begrijpen. Het toepassen van ‘basiscommunicatie’, het inleven in de voorgeschiedenis van het kind en inzicht in het verloop van het hechtingsproces, dragen bij aan de groei van een veilige gehechtheidsrelatie.

 

terug | naar boven


GeÔntegreerd werken

 

Video-interactiebegeleiding als methodische verbinding tussen de verschillende sectoren in de Jeugdzorg

Het unieke van video-interactiebegeleiding is dat deze in alle bij de zorg voor jeugd betrokken werkvelden wordt ervaren en erkend als een adequate vorm van feedback om de communicatie van de professionals te verbeteren, zowel in individuele contacten als bij het leidinggeven aan groepen. Op de video-beelden komt deels ook de organisatie van de hulp of zorg in beeld en de eventuele inzet van aanvullende protocollen of methodes.
Door het analyseren en systematisch terugkijken van de beelden, kan op hoog niveau worden gereflecteerd op de kwaliteit en effectiviteit van het werk.

 

Zorgprogrammering: naar vraaggerichte hulp in de eigen omgeving

Middels het op studie-ochtenden gezamenlijk volgen van hulpverlening in de diverse sectoren van de jeugdzorg, hebben VHT-ers en VIB-ers onderling een beeld gekregen van de diversiteit aan deskundigheid en invalshoeken in de jeugdzorg. Elkaar in beeld krijgen is een eerste stap. In de komende jaren kan deze kennismaking ook worden benut om te gaan samenwerken in zorgtrajecten.
Het realiseren van een effectief aanbod intensieve thuisbehandeling kan nooit op zichzelf staan. Dit lukt alleen indien instellingen in de jeugdzorg er gezamenlijk voor kiezen om te investeren in ontwikkelingsmogelijkheden voor gezinnen met ernstige en langdurige opvoedingsproblemen. Combinaties van hulpvormen (bijv. korte residentiële opname gevolgd door een traject intensief ambulant) zijn onontbeerlijk, indien men op verantwoorde wijze wil toekomen aan hulp thuis bij risiscogezinnen. Overeenstemming ten aanzien van indicatiestelling, weging van risico- en protectiefactoren en formuleren van hulpplannen waarin de competenties van het gezin en zijn omgeving worden benut, is voorwaarde om vorm te kunnen geven aan een beleid waarin hulp thuis en in eigen omgeving voorrang krijgt. Om deze redenen houdt de AIT zich ook bezig met het vormgeven van zowel interne als externe implementatietrajecten van (intensieve) thuisbehandeling.

 

terug | naar boven