Informatie


AIT

Bezoekers: Burgemeester Verderlaan 15-A
3544 AD Utrecht

E-mail: info@ait-spin.com

Telefoon: 030-275 91 00 (via de centrale van Pento)

Bankrekening:
NL52 RABO 0151 5585 15

   introductie | doel AIT | structuur | spelregels | landelijke diensten | regionale diensten

Doel van de AIT

 

AIT is merk- en methodiekeigenaar van video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB). Beide methodes benutten de inzet van ‘basiscommunicatie’ om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling.


De elementen en patronen in de ‘basiscommunicatie’ zijn universeel en intercultureel. Het prototype van de basiscommunicatie wordt zichtbaar bij microanalyse van het contact tussen ouders en hun (jonge) kinderen. Hierin wordt zichtbaar hoe gezonde communicatie zich volgens min of meer vaste patronen ontwikkelt, waarbij intuïtief ouderschap wordt geactiveerd door de initiatieven van het kind. Responsieve afstemming van de ouders op de initiatieven van het kind staat centraal bij het ontwikkelen van goed contact en een positieve hechtingsrelatie. Ook tijdens het opgroeien van kinderen en jongeren is de responsiviteit van de opvoeders (uiteraard aangepast aan de behoeftes van het kind/de jongere) de sleutel voor de verdere sociaal-emotionele ontwikkeling. Analyse van video-opnames van alledaags contact, maakt de ‘basiscommunicatie’ zichtbaar. Vertrekpunt en ijkpunt bij deze analyse is het initiatief van het kind en de respons hierop van de opvoeder. De video-opnames worden besproken met de opvoeders, waarbij bekrachtigd wordt wat ‘in tact is’ en de ouder wordt ondersteund en geactiveerd om zich heel nauwkeurig af te stemmen op de behoeftes van het kind/de jongere. Vanuit deze afstemming wordt het contact hersteld en kan ook in bredere zin de opvoeding weer positief vorm krijgen. Afstemmen en contactherstel zijn ook de sleutelbegrippen om bij verstoorde ontwikkeling, ‘van binnen uit’ weer gezonde positieve ontwikkeling op gang te brengen. Aansluitend wordt (indien gewenst/nodig) door de begeleiders aanvullende informatie gegeven m.b.t. opgroeien en opvoeden, aan de hand van video-beelden dus op maat van de behoeftes en mogelijkheden van dit specifieke kind/deze jongere en deze specifieke ouders/opvoeders.


Video-hometraining richt zich op de pedagogische begeleiding in de thuissituatie. Video-interactiebegeleiding richt zich op de begeleiding van professionals in de werkvelden onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening. Ook in deze sectoren vormt een goede afstemming op diegenen die worden begeleid door de professional, de sleutel tot goed contact en is daardoor in hoge mate bepalend voor de uitkomst van de begeleiding die geboden wordt.     

 

terug | naar boven


Structuur van de AIT

 

AIT ( Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) is een non-profit organisatie die in 1998 is opgericht als rechtsopvolger van SPIN (Stichting Promotie Intensieve thuisbehandeling Nederland). Vanaf de oprichting tot 17 novemver 2011 heeft AIT gefunctioneerd als vereniging; vanaf die datum als stichting.

AIT heeft gekozen voor een ‘netwerk-organisatie’; waarbij een klein landelijk bureau samen werkt met meer dan 20 steunpunten die voor AIT opleiding en bijscholing verzorgen en actief participeren in werkontwikkeling. De steunpunten zijn allen instellingen die VHT en VIB al jaren benutten in het werkveld waar ze actief zijn en die een deel van de capaciteit van ervaren VHT/VIB opleiders, beschikbaar stellen voor AIT. De meeste opleiders combineren deze werkzaamheden met hun reguliere functie bijv. als gezinsbegeleider, hoofd ambulant, gedragswetenschapper of behandelcoördinator. Hierdoor wordt een maximale koppeling gerealiseerd tussen de know-how m.b.t. de methodes VHT/VIB en de dagelijkse praktijk in kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening. Hierdoor wordt ook voorkomen dat het geven van (bij)scholing een doel in zichzelf wordt; AIT is niet gericht op het ‘verkopen van opleidingen’; doel is het behartigen van een zinvolle en effectieve inzet van VHT & VIB.

VHT/VIB wordt in Nederland benut in alle werkvelden die bij de zorg voor jeugd betrokken zijn, daarnaast worden de methodes ook benut in de volwassenen- en ouderenzorg. Ook zijn de methodes gespreid naar andere landen, zie buitenland.

Het Landelijk Bureau van AIT behartigt het beschrijven en onderbouwen van de methodes, de certificering en accreditatie van opleidingen, de productie van (video) voorlichtingsmateriaal, de borging en ontwikkeling van VHT/VIB en organiseert twee AIT-studiedagen per jaar.

Informatie over en aanmelden voor opleidingen kan het best via de gewestcoördinatoren en coördinatoren; deze overzien per gewest of provincie de beschikbare capaciteit en kwaliteiten op opleidingsgebied.

 

terug | naar boven


AIT spelregels

 

De VHT en VIB opleidingen worden uitgevoerd door de AIT-opleidingsco÷rdinatoren en door instellingsopleiders, die binnen hun eigen instelling collega's opleiden.

De AIT-opleidingsco÷rdinatoren worden betrokken bij evaluaties en zijn aanwezig als gecommitteerde bij de certificeringen.

AIT werkt niet (meer) samen met free-lance opleiders of opleiders die werken vanuit eigen bureau. Het aanbod van VHT en VIB opleidingen werd door het aanbod van free-lancers en vanuit eigen bureau's, te onoverzichtelijk en kwaliteitszorg was moeilijk te realiseren.

Afgesproken is nu dat alle opleidingen dienen te worden aangevraagd bij de AIT-opleidingsco÷rdinatoren, voor zover de instelling geen instellingsopleider met passende expertise in huis heeft. De AIT-opleidingco÷rdinatoren vindt u op de steunpuntenlijst.

Bij het landelijk bureau kunt u aanvullende informatie krijgen of antwoord op uw vragen.

 

terug | naar boven


Dienstverlening door het Landelijk Bureau van AIT

 

Het landelijk bureau verleent de volgende diensten:

opname in certificeringsbank
literatuurlijst met alle beschikbare artikelen over VHT/VIB en een selectie van artikelen over andere vormen van intensieve thuisbehandeling en samengestelde methodes
landelijke digitale niieuwsbrief met daarin ook overzicht van zowel landelijke als regionale activiteiten; de laatste Communicatief is van juli 2008. Vanaf 2008 wordt de Nieuwsbrief digitaal verspreid.
organiseren van studiebijeenkomsten, werkontwikkelingskringen en presentaties op landelijk niveau
informatie over het aanbod van VHT & VIB
bekendheid geven aan de mogelijkheden van de AIT

 

terug | naar boven


Diensten door de AIT-steunpunten / geassocieerde samenwerkingspartners

 

opleiding tot video-hometrainer en video-interactiebegeleider en de opleiding tot opleider VHT en/of VIB. De regionale opleiders behartigen de opleidingsvragen uit de provincie of regio’s waar zij in AIT-verband verantwoordelijk voor zijn. Waar nodig stemmen zij af met de landelijke opleidingscoördinatoren. In overleg wordt een opleider voorgedragen met de benodigde deskundigheid.
certificering en verlengen van het certificaat
implementatiebegeleiding
werkontwikkelingskringen
kwaliteitszorg ná opleiding o.a. door consultatiemogelijkheid

 

terug | naar boven